صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: جمعيت


جمعیت شهرستان قاینات در سر شماری 1345به 70957نفر سال 1355-77401نفر در سال 1365-124548درسال 1370،به 137618نفر افزایش ودر سال 1375 جمعیت 126951نفر کاهش می یابد .در سال 1383جمعیت شهرستان 144466نفر و جمعیت استان 536651نفر بوده و نسبت جمعیت قاینات به استان 27 درصد بود .
کاهش جمعیت شهرستان در سال 75 نسبت به سئوات گذشته ناشی از خروج افاغنه و نرخ پایین رشد جمعیت می باشد . عوامل طبیعی و انسانی در پراکندگی جمعیت شهرستان موثرند . تراکم جمعیت شهرستان در سال 83، 3/9نفر در کیلومتر مربع استان خراسان جنوبی 74 /5 نفر در کیلومتر مربع بود .
تراکم نسبی جمعیت دربخشهای  شهرستان در سال 83 اسینگونه بوده :
زهان 06/09 ،ز یر کوه 89/04 ،سد ه 95/07 ،مرکزی 68/11،نیم بلوک 97/16،نفر در کیلومتر مربع ،در سال 75 نسبت جنسی جمعیت در ازای هر صد نفر زن 97 نفر مرد بوده و این نسبت جنسی در بین اطفال زیر 4 سال 107 مرد در مقابل صد زن و در بین بزرگسالان بالای 65 سال 131 مرد در مقابل 100زن بوده اسیت . علت کاهش نسبت جنسی ،مهاجرت مردان و جوانان به سوی شهرهای می باشد .
شهر قاین در سال 1335-4414نفر سال 45- 418نفر55-7661سال 65 – 15538 نفر ، سال 75- 25170نفر و در فروردین 84- 37556نفر جمعیت داشته وقوع خشکسالی مکررو سیاستهای اقتصادی موجب مهاجرت مردم شهرستان به مشهد و تهران شده مهاجرین شهرستان  اغلب روستایی بوده که به علت نداشتن سرمایه ودانش فنی به امورات کارگری روی آورده اند.
سال 75 -6/76درصد جمعیت قاینات در روستاها اسکان داشته که در خراسان بالاترین درصد روستانشینی را بخود اختصاص داده ،در سطح کشور این نسبت 3/38درصد بود . جمعیت روستایی شهرستان بطور یکنواخت پراکنده نشده از ارتفاعات تاثیر پذیری داشته تمرکز روستایی در غرب شهرستان بدلیل کوهستانی بودن و دسترسی به منابع آبی بیش از مناطق شرقی است البته عوامل دیگری همچون اقلیم و امنیت در پراکندگی جمعیت نقش دارند.
توزیع جغرافیایی رشد جمعیت دهستانهای قاینات (75-1355) اگر به لحاظ رشد جمعیت  دهستانها را در دو طبقه و کلاس دسته بندی نمائیم ،دهستانها پیشکوه ،نیم بلوک ،سده و قاین  نرخ رشدی بین 5/1تا 4درصد داشته اند ودر طبقه دیگر دهستانها شاسکوه ،کرغند ،بثرگان و زیر کوه قرار می گیرند که نرخ رشدی بین 3تا 9/10 درصد ،بترتیب کمترین و بیشترین رقم  رشد جمعیت را داشته اند . میانگین نرخ رشد محاسبه شده برای کل دهستانها در طول دوره برابر با 1/4درصد می باشد . در دوره 75-1365نرخ رشد جمعیت در تمام دهستانها کاهش محسوس داشته  است . این روند کاهش در تمامی دهستانها بیانگر مهاجر فرستی دهستانها در طول دوره بوده است . در طول این دوره دهستانها بخش زیر کوه بیشترین کاهش رشد جمعیت را داشته اند / بعنوان مثال دهستان زیر کوه با نرخ رشد 4/4-جمعیتی معادل 6000نفر رابه شکل مهاجر از دست داده است . اکثریت این جمعیت افغانی تشکیل می دادند . در بقیه دهستانها بخش مرکزی و نیم  بلوک نیز کاهش رشد جمعیت محسوس می باشد . بخشی از کاهش جمعیت در این دهستانها به مهاجرت روستائیان به مراکز شهری مر بوط می شود و بخشی نیز در ارتباط با کند شدن آهنگ رشد جمعیت در سطح ملی تحت عوامل فرهنگی و اقتصادی بوده است.

 

لينكهاي جغرافیای انسانی

 

 

 

 

 

 

| تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
Copyright © 2007