صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: آموزش و پرورش


حراست ازفرهنگ محلي وكوشش درجهت غناي فرهنگ ملي يك ضرورت است زيرا پيشرفت هرجامعه اي با فرهنگ پيوند دارد.
قبل ازمدارس جديد، مدارس علميه و همچنين مكتب خانه ها نقش بسزايي درآموزش وتعليم به پسران ودختران خردسال داشتند. اما آموزش نوين براي اولين باردرمنطقه قاينات پس ازسفرابراهيم خان علم به تهران وديدن مدرسه دارالفنون، مشتاق شد تا مشابه آنرا درقاينات ايجاد نمايد. چنين آرزويي توسط شوكت الملك به تحقق پيوست واولين مدرسه شوكتيه درسال۱۲۸۲هجري قمري دربيرجند راه اندازي شد.
مدارس شوكتيه زيرنظرمعارف شوكتيه به ترتيب دربيرجند، قاين، درخش، نهبندان ودشت بياض دايرگرديد. درفاصله۱٣٠٠تا۱٣٠۶مدارس بسياري درسايرنقاط قاينات آن زمان دايرشد كه ازآنجمله: مدارس زهان، آبيز، سده، درميان، گزيك، سربيشه، خوسف وگل. درآن تاريخ بجزمدارس دارالفنون تهران ورشديه تبريزواروميه مدرسه اي نبود. هزينه اين مدارس ازمحل اعتبارات معارف شوكتيه پرداخت مي شد. بعدها كه تعداد مدارس زياد شد بودجه سالانه۱٠هزارتومان براي تمامي مدارس جوابگو نبود. مقررشد ازهرعدل مال التجاره ورودي به بيرجند

مبلغي جهت كمك به معارف وتوسعه مدارس دريافت شود وهمچنين ازمحل عوارض شكرزاهدان به مدارس شوكتيه مساعدت گردد.
دراوايل عامه مردم با تاسيس مدارس جديد مخالفت مي كردند وتعليمات آنرا بين اطفال ومعلمان شايسته نمي دانستند. اما وقتي روحانيون درفرستادن فرزندانشان پيشقدم شدند، مشكل حل شد. تدريس يك دوره فقه به نام شرعيات نگراني را كم كرد. براي تشويق دانش آموزان بهرنفرماهي۱۵من گندم وروزي پنج شاهي پول وسالي دو دست لباس، دوجفت كفش به رايگان پرداخت مي شد. اولين شاگردان اين مدرسه همان افرادي بودند كه بعداً شغل معلمي را برگزيدند وازپيشكسوتان فرهنگي منطقه شدند ودرامرتعليم وتربيت منطقه نقش بسزايي ايفا نمودند. فارغ التحصيلان مدرسه كه درادارات دولتي بكارگرفته شدند مردم را به صرافت تحصيل انداخت وعده شاگردان فزوني گرفت. به معلميني كه دراين مدارس تدريس مي كردند علاوه برحقوقشان ساليانه مقداري گندم داده مي شد. درسال۱٣٠۸كليه مدارس شوكتيه به دولت واگذاروازآن پس مدارس دولتي شد.

 

 • اولين مدرسه قاينات

 • سال۱۲۹۶هجري شمسي دومين مدرسه شوكتيه بنام مدرسه معرفت وپنجمين مدرسه درايران درقاين به سرپرستي ومديريت آقاي جمال الدين عقيلي«نظام العلما دشت بياضي» درمنزل مرحوم جان ميرزا كه ازابنيه قديمي وبالنسبه آبرومند آن زمان بود افتتاح گرديد.

  علت انتخاب نام معرفت، به جهت رعايت وملاحظه روحيه مردم قاين بود. آقاي ذبيح الله ناصح يكي ازاولين معلمين اعزامي ازمعارف شوكتيه درخاطراتش مي نويسد:«چون به قاين آمدم درهمان جلسه اول براي سنجش معلوماتم كتاب اخلاق ناصري را بدستم دادند كه بخوانم. نام اخلاق ناصري را شنيده بودم اما خود كتاب را نديده بودم بدون سابقه قبلي خواندم ومورد تحسين حضارواقع شدم. يك نفرازطلاب فاضل قاين را به آموزگاري ترغيب نمودم معلومات عربي وادبي ايشان كه شيخ محمد اديب نام داشت بيش ازمن بود طي۴ماه دوره حساب، جغرافيا وتاريخ را به او آموختم چون عيد نوروزشد به بيرجند برگشتم وگزارش خود را به اميردادم اما اصرارودرخواست مردم مرا مجبوربه بازگشت به قاين نمود. درآنوقت جمعي ازافسران تحصيل كرده ودانشمند انگليسي مقيم قاين بودند. آنها انتظارداشتند قاين نظيروشبيه گورنوي يكي ازشهرهاي انگليسي باشد.» مدرسه معرفت پس ازيك سال به محل ديگرانتقال يافت. تعداد دانش آموزان مدرسه تا قبل از۱٣٠۴همه ساله۵نفربودند وسال۱٣٠۴به۱٠نفرسال۱٣٠۵به۱٧نفروسال۱٣۱٠به۶٠نفررسيدند. درسال۱٣۱٠با موافقت اداره معارف خراسان واوقاف وقت مدرسه از۴به۶كلاس تبديل شد. سال اول۵نفرداوطلب امتحان نهايي به بيرجند معرفي، كه پنج نفرشان موفق به دريافت گواهي نامه پايان ابتدايي گرديده وفارفارغ ا لتحصيل شدند وسال بعد دو نفرموفق به اخذ نمره قبولي مي شوند.

  سال۱٣۱۱مدرسه به منزل شخصي اميرقاين كه عمارت نمونه آن زمان بود انتقال يافت و پس از۴سال به عمارت اهدايي آقاي محمد تقي نوربخش منتقل يافت وهمت ومساعدت شايان آقايان سيد مصطفي شريعتي، نظام العلما، مدرسي رئيس ماليه وقت، محمد ولي ميرزا رئيس تلگراف ومحمد صاحب جمع نايب الحكومه قاين اولين ساختمان دبستان درجنب مسجد جامع درمحل قبلي مدرسه علميه احداث شد. اولين مدرسه دخترانه قاين با مديريت سركارخانم منصوره ناصح زيرنظراداره معارف واوقاف ايالتي خراسان وبلوچستان وابسته به اداره معارف واوقاف وصنايع مستظرفه بسال۱٣۱۵شروع بكارنمود. اين مدرسه ابتدا درمنزل نايبهاي قاين وبعداً به منزل اهدايي محمد تقي نوربخش انتقال يافت وبه دبستان نوربخش نامگذاري شد.

   

  لينكهاي جغرافیای فرهنگی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  | تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

  Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
  Copyright © 2007